You are here:   Naslovna O nama Dokumenti Statut


Na osnovu član 12. Zakona o udruženjima i fondacijama (Sl. novine FBiH broj 45/02), Skupština Udruženja Klizačko - koturaljskog kluba “Bosna” iz Sarajeva, na sjednici održanoj 26.11.2004. godine donosi


S T A T U T

UDRUŽENJA KLIZAČKO-KOTURALJSKI  KLUB "BOSNA"I    OPĆE ODREDBE


Član 1.


Udruženje Klizačko - koturaljski  klub "Bosna" /u daljem tekstu Klub/ je udruženje i osnovna organizacija u klizačkim sportovima, nestranačka i nevladina  organizacija, čija je osnovna djelatnost ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata.

Klub čine članovi koji stiču taj status na način i po postupku utvrđenom Zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.


Član 2.


Klub ima svojstvo pravnog lica.


Član 3.


Klub može u okviru svoje djelatnosti i programskih ciljeva osnovati subjekte za privrednu i drugu djelatnost u skladu sa zakonom.


Član 4.


Klub je član Univerzitetsko sportskog društva "Bosna" i spada u prvu kategoriju klubova Univerzitetsko sportskog društva “Bosna” Sarajevo (u daljem tekstu: USD “Bosna” ), a svoje zadatke i ciljeve ostvaruje na području Kantona Sarajevo.

Klub se učlanjuje u Klizački savez Bosne i Hercegovine, koji je udružen na propisan način u  Međunarodnu klizačku uniju (ISU), te njihove pravne akte (statute i dr.), priznaje kao vrhovne autoritete u svojoj aktivnosti.


Član 5.


Međusobni odnosi Kluba i USD “Bosna” uređuju se pravnim aktom o međusobnim pravima i obavezama, a po potrebi i drugim pravnim aktima.

Akt iz stava 1. ovog člana sadrži naročito: reguliše odnose kluba i USD “Bosna”, kategoriju kluba unutar USD “Bosna”, utvrđivanje dosadašnjih i budućih prava i obaveza, broj predstavnika za Skupštinu USD “Bosna” i njene organe, Upravni odbor USD “Bosna”, prava i obaveze Stručne službe USD “Bosna” prema klubovima, te druge odnose za koje klub i USD “Bosna” ocjene da trebaju biti regulisani navedenim aktom.


Član 6.


Odluke koje donose organi Kluba ne mogu biti u suprotnosti sa osnovnim aktima i statutima ISU, Klizačkog saveza Bosne i Hercegovine i USD “Bosna”.

Nadzor nad zakonitošču rada organa Kluba vrši Nadzorni odbor Kluba.

Naziv Kluba je:UDRUŽENJE KLIZAČKO - KOTURALJSKI KLUB "BOSNA".

Skračeni naziv kluba je: KKK “BOSNA”

Sjedište Kluba je u Sarajevu, ulica Hamze Hume broj 2.


Član 7.

 

Klub ima pečat, amblem i zastavu.

Pečat Kluba je okruglog oblika sa natpisom na rubu pečata: "Bosna" i natpisom u polukrugu prema sredini pečata: Udruženje Klizačko - koturaljski  klub i u sredini kruga: simbol -  piktogram kluba.

Znak  kluba  je  trokut  zaobljenih  stranica  vertikalno podijeljen  na dva jednaka dijela, od kojih je jedan dio  zlatne,  a drugi dio je bordo boje. Trokut je po horizontali podijeljen na dva dijela.  U  gornjem, manjem, dijelu koji je zlatne boje  ucrtani  su bijeli  olimpijski krugovi, iznad kojih je latinično napisano Udruženje Klizačko - koturaljski klub, a ispod njih piše "bosna". U donjem dijelu, na lijevoj strani , stoji slovo "b" bijele boje na kojem je upisano vertikalno Sarajevo. Na desnoj strani koja je bordo boje stoji piktogram kluba.  Čitav amblem je oivičen zlatnom bojom i lovorovim vijencem.

Zastava kluba je pravougaonog oblika, bijele  boje sa amblemom Udruženje Klizačko - koturaljski klub "Bosna", različitih veličina.


Član 8.


Radi ostvarivanja ciljeva i programskih zadataka Klub se može učlaniti u druge sportske asocijacije u skladu sa Zakonom i odlukama Skupštine, odnosno Upravnog odbora Kluba.


Član 9.


U donošenju općih i drugih akata, kao i u izgrađivanju prijedloga, stavova, mišljenja i inicijativa, Klub je nezavisan od drugih organa i institucija, političkih stranaka, drugih klubova i njihovih udruženja.


Član 10.

 

Klub raspolaže sa svom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom.

Klub raspolaže sa stvarnim dijelom zajedničke imovine, koja proističe iz dosadašnje aktivnosti, u skladu sa aktom navedenim u članu 5. ovog Statuta.


Član 11.


Klub čine članovi (osnivači), sportisti, sportski radnici, stručni saradnici i zaposleni službenici i sponzori).

Svojstvo člana Kluba stiče se na način utvrđen ovim Statutom.

 


II   PROGRAMSKI CILJEVI I DJELATNOST KLUBA


Član 12.


Ciljevi zbog kojih je Klub osnovan su:

 

 • Ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata  u sportovima za koji je osnovan;
 • Izgrađivanje sportiste kao vrhunskog takmičara i njegove ličnosti u duhu zahtjeva vremena u kojem živimo;
 • Osposobljavanje stručnog kadra za rad sa vrhunskim sportistima;
 • Rad sa juniorskim, kadetskim i dječijim selekcijama i na taj način okupljanje većeg broja zainteresovanih  za bavljenjem sportom;
 • Predstavljanje i afirmacija Kantona Sarajevo, FBiH i Države Bosne i Hercegovine na domaćim odnosno međunarodnim takmičenjima;


Član 13.


Radi ostvarivanja utvrđenih ciljeva u članu 12. ovog Statuta, u Klubu se obezbjeđuju sve neophodne materijalne, stručne i organizacione pretpostavke izvršavanjem slijedećih zadataka i djelatnosti:

1. utvrđuju planovi razvoja u skladu sa Statutom Kluba;
2. uređuje organizacija Kluba;
3. organizuje stručni rad sa odgovarajućim selekcijama;
4. stvaraju uvjeti za osposobljavanje stručnog kadra;
5. utvrđuju metodi i oblici prikupljanja neophodnih materijalnih i u okviru toga financijskih sredstava neophodnih za rad Kluba u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama nadležnih organa Kluba;
6. obezbjeđuju savremene sportske dvorane sa odgovarajućim sportskim rekvizitima i opremom kao i sportska oprema primjerena učesnicima vrhunskih sportskih takmičenja;
7. organizovano obnavlja i poboljšava kvalitet takmičarskog i stručnog kadra u skladu sa mogućnostima i zahtjevima vrhunskog sistema takmičenja;
8. uređuje ostvarivanje javnosti u radu organa Kluba kao i odnos organa i članova tih organa kao i takmičarskog i stručnog kadra prema predstavnicima sredstava javnog informisanja;
9. uređuje sistem informisanja članova Kluba i njegovih simpatizera o radu Kluba;
10. utvrđuje pravila ponašanja igračkog i stručnog kadra kao i članova organa Kluba, te članova Kluba;
11. uređuje način ostvarivanja saradnje Kluba sa USD “Bosna”, kao i sa drugim sportskim organizacijama i njihovim asocijacijama, te javnim i stručnim institucijama u oblasti fizičke kulture i sporta, kao i drugim pravnim i fizičkim licima;
12. uređuje odnos Kluba prema njegovim zaslužnim sportistima, trenerima, sportskim radnicima kao i svim onim koji su dali odgovarajući doprinos razvoju i unapređenju Kluba;
13. organizuje sportske manifestacije iz okvira svoje osnovne djelatnosti;
14. uređuje sistem nagrađivanja i vrednovanja doprinosa ostvarivanju sportskih rezultata kao i rada organa Kluba;
15. organizuje izvršavanje svih poslova i zadataka u skladu sa savremenim zahtjevima  rada i privređivanja;
16. u Klubu se izvršavaju i drugi zadaci od značaja za ostvarivanje osnovnih ciljeva u skladu sa Zakonom.


Član 14.


Planovima razvoja Kluba, koji se odnose na godišnji ili četverogodišnji period, utvrđuje se nivo sportskih rezultata kao i način obezbjeđivanja neophodnih materijalnih, kadrovskih i organizacionih pretpostavki za njihovo ostvarivanje.

Klub može donositi i odgovarajuće operativne planove po različitim segmentima radi ostvarivanja godišnjih odnosno četverogodišnjih planova.


Član 15.


Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih u članu 12. ovog Statuta, i izvršavanju zadataka utvrđenih članom 13. ovog Statuta, Klub preko svojih organa donosi odgovarajuće opće i pojedinačne akte i propise kojima uređuje uvjete i operacionalizira postupak njihovog ostvarivanja.III    PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA KLUBA


Član 16.


Članom Kluba može postati državljanin Bosne i Hercegovine bez obzira na godine života, polnu, vjersku, nacionalnu ili drugu pripadnost.

Članom Kluba mogu postati i strani državljani pod uvjetom utvrđenim ovim Statutom i zakonom.

Član Kluba je i član USD “Bosna”.

Učlanjenje se vrši davanjem pismenog akta (izjave) čiji oblik i sadržaj utvrđuje nadležni organ Kluba.

Po davanju pismene izjave budući član Kluba dobiva člansku legitimaciju čiji sadržaj i oblik utvrđuje Upravni odbor Kluba.

O članstvu u Klubu vodi se posebna evidencija.


Član 17.


Član Kluba ima pravo na:

 

 • iznošenje vlastitih mišljenja, stavova, prijedloga i inicijativa od značaja za rad Kluba,
 • biranje članova u organe Kluba kao i pravo da bude biran u ove organe,
 • prijedloge za izbor nosilaca funcija u organima Kluba, kao i pravo da bude biran za nosioca funkcija u tim organima,
 • objektivna, blagovremena i redovna obavještavanja o radu Kluba i njihovih organa.


Član 18.


Član Kluba ima obavezu da se:

 • pridržava kodeksa ponašanja članova Kluba,
 • objektivno i nepristrasno u razgovorima ili na drugi način izlaže svoje mišljenje o radu Kluba i njegovih organa.

Član Kluba je obavezan da plaća članarinu u visini i na način utvrđen odlukom Upravnog odbora Kluba.


Član 19.


Članovima Kluba smatraju se i takmičari u svim sportskim selekcijama, stručni kadar koji radi za potrebe ovih selekcija kao i svi zaposleni u službi Kluba.

Licima iz stava 1. ovog člana izdaje se članska karta bez obaveze da li su dali pismenu izjavu i plaćaju članarinu.

Članarina za lica iz stava 1. ovog člana je dobrovoljna.

Članovi Kluba - takmičari ili stručni kadar za usavršavanje, mogu primati stipendije, naknade i druge vrste novčanih primanja utvrđene općim aktima Kluba.


Član 20.


Članstvo u Klubu prestaje istupanjem člana Kluba na osnovu njegove pismene izjave, brisanjem iz evidencije zbog neplaćanja članarine tri mjeseca uzastopno, isključenjem ili smrću.

Prestanak članstva u Klubu utvrđuje posebnim aktom, a u skladu  sa propisima sportskih asocijacija koje regulišu ovu oblast.


Član 21.


Prestankom članstva u Klubu prestaju sva prava člana u odnosu na Klub i njegovu imovinu, dok ostaju obaveze, koje je član ranije preuzeo i iste mora izvršiti u primjernom ili roku koje odredi Upravni odbor Kluba.

Uplaćena članarina se ne vraća.

Članska knjižica se nakon prestanka članstva poništava, odnosno ništavna je.


Član 22.

 

Član Kluba će biti isključen ako djeluje suprotno interesima Kluba i sporta, odnosno Statutu, programima rada Kluba kao i kodeksu ponašanja člana Kluba i prekoračenja ili zloupotrebe svog položaja.

Odluku o isključenju donosi Komisija za isključenje koju obrazuje Skupština Kluba i čine je predsjednik i dva člana.

Žalba na odluku o isključenju može se podnijeti Upravnom odboru Kluba u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o isključenju.


Član 23.


Inicijativu za donošenje odluke o isključenju mogu podnijeti nadležni organi Kluba.

Inicijativa se pokreće u pismenoj formi i dostavlja Komisiji iz stava 2. člana 22. ovog Statuta.

Od momenta podnošenja inicijative iz ovog člana ili usmenog saopštenja stava Upravnog odbora Kluba smatra se da je član Kluba suspendovan u Klubu.


Član 24.


Član protiv koga je pokrenut postupak za isključenje ne može do konačne odluke vršiti bilo kakve funkcije u organima Kluba.


Član 25.


Član Kluba koji je brisan iz evidencije članstva ili je isključen iz članstva može na vlastiti zahtjev ili na inicijtivu nekog organa Kluba ponovno postati članom Kluba o čemu se odlučuje shodno načinu propisanom za postupak učlanjenja u Klub.IV   ORGANIZACIJA KLUBA


1. Skupština Kluba


Član 26.


Skuština Kluba /u daljem tekstu Skupština/ je najviši organ Kluba u okviru prava i dužnosti Kluba.


Član 27.


Skupština u okviru prava i dužnosti Kluba:

1. donosi Statut Kluba, kao i dopune i izmjene Statuta,

2. daje prema mogućnosti mišljenje o statutima strukovnih saveza čiji je član Klub,

3. utvrđuje i donosi planove razvoja Kluba,

4. razmatra pitanja, donosi odluke i druga akta koja se odnose na:

 • utvrđivanje metoda i oblika prikupljanja neophodnih materijalnih i u okviru toga finansijskih sredstava neophodnih za rad Kluba,
 • javnost rada organa Kluba kao i način informisanja članova i ukupne javnosti o radu Kluba,
 • saradnja Kluba sa USD “Bosna”, kao i drugim sportskim organizacijama i njihovim  socijacijama, te javnim i stručnim institucijama u oblasti fizičke kulture i sporta,
 • nagrada i priznanja,
 • izbor i imenovanje nosilaca funkcija u organima Kluba,

5. donosi odluku o izboru predstavnika Kluba u organe Sportskog društva i druge sportske asocijacije,

6. verifikuje Financijski plan i Završni račun,

7. razmatra izvještaje o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora,

8. vrši druga prava i dužnosti u skladu sa ovim Statutom i Statutom USD “Bosna”.

Skupština može u skladu sa ovim Statutom i svojim odlukama prenijeti u nadležnost Upravnog odbora određene poslove iz okvira svojih prava i dužnosti osim onih koji se odnose na statusna pitanja i planove razvoja.


Član 28.


Skupštinu čini 17 (sedamnaest) delegata koji se biraju iz reda članova Kluba i tačan broj određuje Skupština.

Skupština od svojih predstavnika bira odgovarajući broj predstavnika za Skupštinu USD “Bosna”.


Član 29.


Mandat predstavnika u Skupštini traja 4 godine.

Mandat predstavnika u Skupštini prestaje prije isteka vremena kad podnese ostavku, bude opozvan ili u slučaju smrti.


Član 30.


Skupština se može održati ako je prisutno više od 2/3 predstavnika.

Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja prisutnih predstavnika.Član 31.


Skupština donosi Poslovnik o radu Skupštine.

Poslovnikom se uređuju pitanja unutrašnje organizacije i rada Skupštine, uvjeti za rad predstavnika Skupštine, postupak donošenja odluka i drugih općih akata, način glasanja o pojedinim pitanjima od značaja za funkcionisanje Skupštine.


Član 32.


Svaki predstavnik Skupštine ima pravo da učestvuje u radu Skupštine i u radu skupštinskih odbora i da odlučuje o pitanjima iz njihove nadležnosti u skladu sa Statutom i Poslovnikom Skupštine.


Član 33.


Delegat Skupštine ima pravo:

 • podnositi prijedloge i pokretati druga pitanja iz djelokruga Skupštine,
 • postavljati pitanja koja se odnose na rad Upravnog odbora i skupštinskih odbora,
 • tražiti obavještenja i podatke koja su mu potrebna za vršenje njegove dužnosti u Skupštini,
 • da se obavještava o radu Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora Kluba, skupštinskih odbora i komisija.


Član 34.


Predstavnik Skupštine je dužan da redovno dolazi na sjednice Skupštine i da se pridržava odluka Skupštine.


Član 35.


Skupština ima predsjednika i potpredsjednika koje bira iz reda delegate Skupštine.

Mandat predsjednika i potpredsjednika je 4 (četiri) godine.


Član 36.


Predsjednik:

 • predsjedava Skupštinom,
 • saziva sjednice Skupštine,
 • stara se o provođenju odredaba Poslovnika Skupštine,
 • potpisuje akta koja donosi Skupština,
 • zajedno sa potpredsjednikom Skupštine, a uz konsultaciju sa predsjednikom Upravnog odbora može imenovati dva člana Upravnog odbora iz reda sponzora,
 • vrši i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština.

Skupštinu se može sazvati na prijedlog većine članova udruženja i na prijedlog Upravnog odbora Kluba.     

Skupština se saziva najmanje jedanput  godišnje.


Član 37.


Potpredsjednik Skupštine pomaže predsjedniku Skupštine u vršenju njegovih poslova i zamjenjuje ga u odsutnosti ili druge spriječenosti.


Član 38.


Radi razmatranja prijedloga, odluka i drugih akata kao i radi pretresanja drugih pitanja ili za donošenje konkretnih zaključaka i rješenja o kojima je Skupština donijela opća akta i odluke Skupština može obrazovati komisije kao svoja radna tijela.

Sastav, djelokrug i druga pitanja od značaja za funkcionisanje skupštinskih komisija uređuju se Poslovnikom Skupštine ili posebnim odlukama.


Član 39.


Skupština može obrazovati radna tijela za izbor i imenovanje kao i za nagrade i priznanja.2. Nadzorni odbor


Član 40.


Kontrolu nad radom Kluba vrši Nadzorni odbor kluba.

Nadzorni odbor čine najmanje 3 člana koje bira Skupština kluba.

Skupština radi praćenja ostvarivanja zakonitosti u radu i poslovanju Kluba razmatra izvještaje Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor broji 3 člana i bira se na period od 4 godine, a Skupštini kluba podnosi izvještaj iz svog djelokruga.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Odredbe ovog Statuta koje se odnose na Upravni odbor shodno se primjenjuju i na nadzorni odbor ako iste nisu drugačije regulisane.


3. Upravni odbor


Član 41.


Upravni odbor je izvršni organ Skupštine.

Upravni odbor ima predsjednika, potpredsjednika i najviše pet članova Upravnog odbora, od čega najmanje tri iz reda sponzora.

Predsjednika i podpredsjednika Upravnog odbora bira Upravni odbor iz reda svojih članova.

Upravni odbor se može upotpuniti sa članovima iz reda sponzora, o čemu može odlučiti Uprvni odbor do verifikacije Skupštine, a izvršena dopuna članstva će se prijaviti nadležnom Ministarstvu.


Član 42.


Članove Upravnog odbora bira Skupština.

O predloženim kandidatima za članove Upravnog odbora u Skupštini se glasa tajno ili javno o čemu Skupština posebno odlučuje.

Izabrani su oni članovi Upravnog odbora koji su dobili veći broj glasova od ukupnog broja prisutnih predstavnika Skupštine.

Poslovnikom Skupštine potpunije se razrađuje postupak predlaganja i izbora članova Upravnog odbora.


Član 43.


Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine.

Broj mandata članova Upravnog odbora nije ograničen.

Mandat člana Upravnog odbora može prestati razrješenjem, ostavkom ili opozivom.

Poslovnikom Skupštine potpunije se regulišu pitanja iz prethodnog stava.


Član 44.


Upravni odbor vrši sljedeće poslove i zadatke:

1. izvršava odluke Skupštine,

2. predlaže programe i planove razvoja Kluba,

3.  predlaže donošenje odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine,

4.  podnosi izvještaje o svom radu Skupštini i po zahtijevu Nadzornom odboru,

5.  utvrđuje organizaciju i sistematizaciju kluba,

6.  utvrđuje program rada i finansijski plan i odgovoran je za realizaciju istih,

7.  odgovoran je za funkcionisanje kluba,

8.  utvrđuje sistem stručnog rada sa odgovarajućim selekcijama u Klubu,

9.  utvrđuje ponašanje i postupke takmičara i stručnog kadra,

10. daje upustva i smjernice za rad funkcionerima Kluba,

11. vrši imenovanja u Klubu,

12. imenuje trenere,

13. razmatra pitanja, donosi akte, odluke, rješenja i zaključke koji se naročito odnose na:

 • utvrđivanje bitnih elemenata za zaključivanje ugovora o radu sa takmičarima, trenerima i drugim fizičkim ili pravnim licima koji obavljaju određene djelatnosti za potrebe Kluba /sadržaj prava i obaveza, način izvršavanja prava i obaveza, trajanje ugovora, cijena/,
 • utvrđivanje bitnih elemenata ugovora o sportskom sponzorstvu sadržaju prava i obaveza, trajanje ugovora i cijena/,
 • na disciplinske mjere i nagrađivanje,
 • izvršenje finansijskog programa i plana,
 • organizaciju Kluba,
 • informisanje javnosti o radu Kluba,
 • obezbjeđivanje statusnih pitanja klizača, trenera i drugih u Klubu /primanja, osiguranje, zdravstvena zaštita, nagrade i stimulacija/,
 • donosi potrebne akte i odluke u vezi izvršenja člana 3. ovog Statuta,
 • sportsku opremu i sportske rekvizite kao i korištenje sportskih dvorana za takmičenje i treninge,
 • saradnja sa Sportskim društvom i savezima, udruženjima, javnim fondovima i stručnim institucijama i drugim organima i organizacijama,
 • imenovanje lica ovlaštenog za potpisivanje ugovora o međusobnim odnosima u USD Bosna
 • vrši i druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva i zadataka Kluba u skladu sa svojim pravima i nadležnostima utvrđenim ovim Statutom i vlastitim odlukama.

14. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora.


Član 45.


Predsjednik Upravnog odbora saziva i rukovodi radom Upravnog odbora, potpisuje akta Upravnog odbora i vrši druge poslove i zadatke koji se potpunije definišu Poslovnikom Upravnog odbora.

Poslove iz stava 1. ovog člana obavlja potpredsjednik u slučaju odsutnosti ili hitnosti uz prethodnu konsultaciju predsjednika.


Član 46.


Upravni odbor može radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka posebnom odlukom obrazovati radna tijela.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarivanja odgovornosti ovih radnih tijela prema Upravnom odboru.


Član 47.


Upravni odbor radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja svojih poslova i zadataka može obrazovati radna tijela iz oblasti stručnog rada sa svim selekcijama u Klubu, kao i iz oblasti zdravstvene zaštite.

Radi efikasnijeg i kvalitetnijeg rada kluba, Upravni odbor može obrazovati klubove i sekcije unutar kluba.


Član 48.


Upravni odbor svojim Poslovnikom naročito utvrđuje vlastitu organizaciju rada kao i način ostvarivanja odgovornosti pojedinih članova Upravnog odbora prema Upravnom odboru kao kolegijalnom upravnom tijelu.V    JAVNOST RADA I INFORMISANJE


Član 49.


Rad organa Kluba i drugih tijela je javan - u Klubu.


Član 50.


Javnost rada organa i tijela Kluba obezbjeđuje se:

 • javnim održavanjem sjednica,
 • informisanjem članova Kluba kao i organa Kluba, saveza, javnih ustanova i stručnih institucija,
 • redovnim održavanjem konferencija za štampu,
 • objavljivanjem značajnih odluka iz osnovne djelatnosti Kluba u štampi, na televiziji, radiju i dr.
 • javnim oglašavanjem donesenih osnovnih akata Kluba,
 • javnim istupanjem članova u sredstvima javnog informisanja i dr.


Član 51.


Organi Kluba su dužni da na pogodan način obavještavaju javnost o zakazanim sjednicama i da omoguće njihovo prisustvo sjednicama.

Organi Kluba mogu u posebnim slučajevima donijeti odluku o tome da rade na sjednicama bez prisustva javnosti.

U slučaju utvrđenim prethodnim stavom predstavnik organa Kluba dužan je javnost upoznati o razlozima takve odluke.


Član 52.


Organi Kluba mogu donijeti odluku da izdaju redovan ili povremen informativni bilten za javnost.

 

 

VI      NAČIN OBEZBJEĐIVANJA FINANCIJSKIH I

   DRUGIH SREDSTAVA ZA RAD KLUBA


Član 53.


Financijska i druga sredstva za rad Kluba obezbjeđuju se od:

1. prihoda kao što su:

 • pokloni, donacije, dotacije,
 • članarina
 • prihodi privrednih subjekata čiji je osnivač Klub, i dr.
 • ulaznica
 • drugih prihoda u skladu sa Zakonom

2.  prihoda koji se ostvaruju putem donacija općina, grada i Kantona Sarajevo, Federacije i Države Bosne i Hercegovine i Univerziteta u Sarajevu.

3.  Prihoda ostvarenih u USD “Bosna” na način utvrđen odgovarajućim aktima.


Član 54


Radi utvrđivanja namjene, obima i raspodjele financijskih sredstava Klub utvrđuje financijski plan za svaku godinu, a usvaja ga dvotrećinskom većinom glasova i predlaže ga Upravnom odboru.

Prihodi i rashodi utvrđeni financijskim planom moraju biti uravnoteženi.VII    ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE


Član 55.


Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje kluba je predsjednik Upravnog odbora ili  drugo lice koga ovlasti Upravni odbor.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik  Upravnog odbora i lica koja posebnom odlukom ovlasti Upravni odbor.


Član 56.


Izmjene i dopune ovog Statuta donose se po istom postupku po kojem se donosi i Statut. Inicijativu za izmjene i dopune može dati Upravni odbor Kluba i Sportskog društva.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština kluba.VIII     PRESTANAK RADA UDRUŽENJA


Član 57.


Klub prestaje sa radom u slučaju:

 • ako se utvrdi da je udruženje prestalo djelovati
 • ako nadležno ministarstvo donese odluku o prestanku rada udruženja u skladu sa zakonom

Uslučaju prestanka rada kluba imovina kluba prenosi se u vlasništvo USD “Bosna”.IX   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 58.


Klub se može pripojiti, razdvojiti, transformisati kada to odluči Skupština Kluba dvotrećinskom većinom glasova.


Član 59.


Udruženje Klizačko - koturaljski klub “Bosna” preuzima sve pravne i finansijske obaveze proistekle iz njegove dosadašnje djelatnosti i djelatnosti regulisane Statutom USD Bosna registrovanom u Federalnom Ministarstvu pravde rješenjem broj: 03-054-145/97 od 21.09.1998.godine do stupanja na snagu ovog Statuta.

Klub istovremeno preuzima i prava i obaveze proistekle iz dosadašnje i buduće djelatnosti USD Bosna pobliže regulisana ugovorom o međusobnim odnosima i saradnji USD “Bosna” i klubova iz sastava USD “Bosna”.

Stupanjem na snagu ovog Statuta klub preuzima i nastavlja pravni kontinuitet Klizačko - koturaljski kluba “Bosna”.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja građana Klizačko koturaljskog kluba “Bosna”, broj 43/02 od 29.05.2002.godine.


Član 60.


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 99/04

Sarajevo, 27.11.2004. godine            

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE


_____________________

     (Edin Salihbegović)