You are here:   Naslovna O nama Dokumenti Kodeks
KODEKS PONAŠANJA

 

Broj: 74/09

Sarajevo, 29.12.2009.


Na osnovu člana 44. tač. 9 i 13. Statuta Klizačko koturaljskog kluba „Bosna“ iz Sarajeva, broj 99/04 od 27.11.2004. godine


KODEKS PONAŠANJA KLIZAČA, TRENERA I RODITELJA U

 KLIZAČKO KOTURALJSKOM KLUBU „BOSNA“ IZ SARAJEVA

 

I - UVOD

Član 1. 

 

Ovim kodeksom utvrđuju se principi ponašanja klizača, trenera, roditelja i drugih članova Klizačko koturaljskog kluba „Bosna“ iz Sarajeva (u daljem tekstu: Klub) u pogledu ostvarivanja osnovnih statutarnih programskih ciljeva i djelatnosti Kluba, te poštivanja odnosno izvršavnja njihovih prava, obaveza, odgovornosti i dužnosti koji proizilaze iz zakona i drugih relevantnih akata koji uređuju oblast sporta. 


Ovaj kodeks ima za cilj da promoviše osnovne elementei izgradnje karaktera i sportske etike koji se sadržavaju u u konceptu sportskog ponašanja u ključnim principima: povjerenje, poštovanje, odgovornost, transparentnost, pravednost, briga i socijalizacija, te da se najveći rezultati sporta mogu ostvariti kadase ponašanje, treninzi i  takmičenja odražavaju u skladu sa ovim principima. 

 

Svi klizači, treneri, roditelji i drugi članovi Kluba prihvataju kao izraženu volju ovaj kodeks sa danom njegovog objavljivanja na zvaničnoj internetskoj stranici Kluba i isti dan oglasnoj tabli Kluba (svlačionici). 


II - PRAVILA PONAŠANJA KLIZAČA

Član 2. 
 

Klizači Kluba su dužni da se pridržavaju pravila i kodeksa ponašanja našeg Kluba u svim prilikama i za svo vrijeme članstva, a to podrazumjeva: 


 • u svakoj prilici govoriti afirmativno o Klubu;
 • prisustvovati manifestacijama od javnog interesa na koje su pozvani i na taj način promovisati i Klub i svoju ličnost;
 • izbjeći sve skupove excesnog sadržaja;
 • izbjegavati druženje sa pojedincima sa sumnjivom prošlošću i nasilnim ponašanjem;
 • izbjegavati sporove nastale u periodu trenažnog procesa i na takmičenjima i sporove van toga smanjiti na najmanju moguću mjeru, te ih riješiti na civiliziran način u okviru struktura Kluba.


Član 3. 


U cilju postizanja što boljih rezultata i promovisanja Kluba klizači su dužni:


 •  dolaziti na treninge redovno – 10-tak minuta prije zakazanog početka treninga i biti spremni za trening;
 • na treningu biti u opremi Kluba kada se to od njih zahtjeva, uz prethodnu obavjest najkasnije dan ranije;
 • poštovati zabranu komuniciranja i ponašanja koje dovodi do bilo kakvog incidenta ili excesa, obavezno preduprijediti sve incidentne odnosno excesne situacije – povrede, bolesti itd. (obavezno nositi sredstva koja sprečavaju povrede, ako su predviđena);
 • na takmičenjima jednoobrazno se uniformisati ukoliko se donese takva odluka;
 • za rješavanje eventualnih problema prvo kontaktirati trenera, a tek potom odgovarajućeg koordinatora Kluba;
 • kontakt sa sredstvima javnog informisanja mogu se obavljati samo uz prethodnu saglasnost predsjednika, odnosno potpredsjednika Kluba;
 • ponašati se civilizirano u javnom životu (zabranjeno konzumiranje alkohola i noćni izlasci poslije 23,30h);
 • imati korektan odnos prema ostalim klizačima, takmičarima, protivnicima, sudijama, navijačima, klupskom rukovodstvu;
 • ponašati se civilizirano na putovanjima u zajedničkom prijevozu ili drugim sredstvima prijevoza i u skladu sa pravilima koje će odrediti trener i vođa puta;
 • ispoštovati sve upute vezane za zdravstvenu problematiku;
 • poštovati zabranu koja se odnosi na vožnju motorima, skuterima i svim sredstvima koje nose veliki rizik za povrede, za vrijeme tekuće sezone ili na odmoru;
 • izbjeći sve igre u kojima se dolazi u kontakt sa rekreativcima na terenima van kontrole trenera;
 • odazvati se svim pozivima za reprezentaciju;
 • biti uzoran član zajednice.
   
III - PRAVILA PONAŠANJA TRENERA


Član 4.  
 


U cilju postizanja što boljih rezultata i promovisanja Kluba trener je dužan:


 • ponašati se shodno svim odredbama ovog kodeksa koji su primjenjivi u konkretnoj situaciji;
 • prilagoditi plan treninga i takmičenja datoj situaciji i izvršavati dogovorene obaveze prema utvrđenom planu i programu;
 • dolaziti na treninge redovno – 15-tak minuta prije zakazanog početka treninga;
 • biti u opremi Kluba na treningu i takmičenju, kada je to predviđeno;
 • obavezno preduprijediti sve incidentne, odnosno excesne situacije;
 • za rješavanje eventualnih problema prvo kontaktirati odgovarajućeg koordinatora Kluba, a tek onda Upravni odbor Kluba;
 • kontakte sa sredstvima javnog informisanja može obavljati samo uz prethodnu saglasnost klupskog rukovodstva;
 • ponašati se civilizirano u javnom životu;
 • ne smije prihvatati druge angažmane bez dozvole Uprave Kluba, imajući u vidu da je isti angažovan od Kluba;
 • imati korektan odnos prema klizačima, protivnicima, sudijama, navijačima, klubskom rukovodstvu;
 • ponašati se civilizirano i u skladu sa pravilima, koji su prethodno dogovoreni na putovanjima u zajedničkom prijevozu ili drugim sredstvima prijevoza i to činiti u saradnji sa vođom puta;
 • prilagoditi način odjevanja i ponašanja u javnom životu, a u skladu sa okolnostima situacije;
 • odazvati se svim pozivima reprezentacije;
 • biti uzoran član zajednice.Sankcije za prekršaje iz ovog člana primjenjuju se isključivo u skladu sa propisima koji regulišu oblast sporta, kao i važećim aktima Kluba, odnosno ugovorom.IV - PRAVILA PONAŠANJA RODITELJA


Član 5.
 

U cilju razvoja klizačkih sportova, ostvarivanja osnovnih načela sporta, poštivanja sportske etike, izgradnje ličnosti pojedinaca i pripadnosti Klubu, stvaranja i osiguranja međuljudskih načela, te promovisanja Kluba roditelji su dužni preduzeti sve potrebne aktivnosti, a naročito:

 • Ne smije prisiljavati svoje dijete da se bavi sportom, ako to dijete ne želi;
 • Kad predstavljaju Klub da poštuju norme i pravila sportskog ponašanja - da svojim ponašanjem  čuvaju ugled sportskog kolektiva i sredine koju predstavljaju
 • Uvijek mora imati na umu da dijete učestvuje u sportu kako bi bilo društveno biće, zabavljalo se i da je sport igra za djecu, a ne za odrasle;
 • O bilo kakvim fizičkim ograničenjima ili bolestima koja mogu uticati na sigurnost djeteta ili druge djece obavještava trenera ili drugo zaduženo lice u Klubu;
 • Naučiti bar osnovna pravila sporta i takmičenja;
 • bavezno biti pozitivan primjer djeci i ostalim roditeljima i podržavati sportsko ponašanje iskazujuči poštovanje, pristojnost i podršku svim klizačima (takmičarima), trenerima, službenim licima;
 • Ne smije učestvovati ni u kakvom obliku nesportskog ponašanja sa službenim osobama, trenerima, klizačima, roditeljima, kao što su dobacivanje i ruganje ili upotreba prostačkog ili uvredljivog jezika ili gesta, a posebno fizičkog obračuna ili pokušaja fizičkog obračuna;
 • Dužan je učiti svoje dijete da se u sportu pridržava pravila i da eventualne sukobe rješava bez neprijateljstva ili nasilništva;
 • Za rješavanje eventualnih problema prvo kontaktirati odgovarajućeg koordinatora Kluba, a tek potom trenera;
 • Zabranjena komunikacija i ponašanje koje dovodi do bilo kakvog excesa i obavezno preduprijediti sve excesne situacije;
 • Biti uzor i primjer roditelja u sportu;
 • Ukoliko ne postoje objektivne okolnosti (bolest, obaveze prema školi, praznici, godišnji odmori) obavezno je da organizuje dovoenje djeteta na treninge redovno i najmanje 10-tak minuta prije zakazanog početka treninga biti spremni za trening;
 • Izmirivati svakog mjeseca do utvrđenog datuma članarinu i druge finansijske obaveze koje ima prema Klubu;
 • Preduzete zadatke od Upravnog odbora izvršavati u dogovorenom roku i obimu;
 • Ispoštovati sve upute koje se odnose na zdravstvena pitanja i sarađivati sa zdravstvenim službama i posebnim organima koji provjeravaju upotrebu nedozvoljenih stimulativnih sredstava;
 • Na putovanjima u zajedničkom prijevozu ili drugim sredstvima prijevoza ponašati se civilizirano i u skladu sa pravilima koje će odrediti trener i vođa puta;
 • Ukoliko se klizači prijave zaduženom licu u Klubu, obavezno je da klizači učestvuju na pripremama i takmičenjima, koja se organizuju putem Kluba, izuzev u vanrednim slučajevima koji se na vrijeme prijavljuju Klubu;
 • O odlasku na pojedinačne pripreme upoznati trenera i/ili predsjednika Kluba, a odlazak na takmičenje na osnovu prijave Kluba;
 • Osigurati učešće svog djeteta u reprezentaciji u slučaju poziva za to;
 • Osigurati da dijete tretira ostale klizače, trenere, službene osobe, roditelje i drugee sa poštovanjem bez obzira na rasu, vjeru, boju kože, spol ili sposobnost;
 • Učiniti sve da uputi svoje dijete da je važnije dati sve od sebe nego pobijediti, tako da se nikad ne osjeti poraženim radi rezultata takmičenja ili svojih sposobnosti;
 • Naučiti svoje dijete, a i svojim primjerom pokazati da je sport kojim se bavi poštena igra i zalaganje i nastojati da se svako dijete uvijek osjeća kao pobjednik, ali ne na štetu drugih klizača;
 • Neće razgovarati povišenim tonom, niti se izrugivati kako svom djetetu tako ni bilo kojem drugom klizaču radi greške ili poraza i time biti primjer djetetu;
 • Isticati prednosti vježbanja i razvoja sposobnosti u odnosu nad pobjeđivanjem, te umanjivati vrijednost pobjedničkog takmičenja posebno u mlađim kategorijama;
 • Promovisati emocionalnu i fizičku dobrobit takmičenja iznad bilo kakvih vlastitih želja za pobjedom svog djeteta;
 • Zbog potreba ili napredovanja razvoja klizača, roditelj može zakupiti led van oficijelnih termina Kluba i angažovati oficijelnog trenera ili trenera sa strane. To dodatno angažovanje leda i trenera treba biti ponuđeno pod istim uslovima i drugim klizačima uz obavezu sufinansiranja tog angažmana uz uslov da trener prihvata takav angažman. Ukoliko Klub nema angažiranog trenera u tom periodu, dužan je ponuditi istog za rad u Klubu uz obostrano prihvatanje uslova.
 • Poštovati zabranu kontaktiranja sa trenerom u smislu uticanja na trenažni proces na štetu drugih članova Kluba ili činjenja pritisaka bilo koje vrste;
 • Poštovati službene osobe, postupati u skladu sa njhovim obavezama i ne dovoditi u pitanje njihov autoritet i ne suprotstavljati se trenerima, službenim osobama kluba, takmičenja, već sva pitenja  raspraviti na dogovorenom mjestu i vremenu;
 • Suzdržavati se od upotrebe cigareta, alkohola i sl. na svim sportskim događajima;
 • Suzdržati se "treniranja" svog djeteta ili ostalih klizača tokom takmičenja i/ili treninga, osim u slučaju ako je jedan od službenih trenera ekipe ili je za to određen od Uprave Kluba.
 • Zabranjeno je svako djelovanje unutar Kluba koje dovodi do podjela, odnosno stvaranje grupa u svrhu ostvarivanja ličnih interesa pojedinaca ili određene grupe;


Nepostupanjem po gore navedenom čini se klupski prekršaj.


Član 6.  
 


Svako narušavanje dužnosti je klupski prekršaj i automatski dovode do sankcija prema prekršiocu, o čemu odluku donosi Upravni odbor Kluba i to:


 

 • prestanak članstva u Klubu ukoliko u sezoni tri puta načini prekršaj iz člana 3. tač. 10.  i člana 5. tač. 3., 12. i 28. ovog kodeksa;
 • prestanak članstva u Klubu ukoliko u sezoni dva puta načini prekršaj iz člana 3. tač. 2., 3., 4., 5., 7. i 8.  i člana 5. tač. 4., 6., 8., 9., 10., 13., 15., 16., 17., 22., 23., 27., 28. i 29. ovog kodeksa;
 • prestanak članstva u Klubu ukoliko u sezoni jedan put načini prekršaj iz člana 3. tač. 11. i 13.  i člana 5. tač. 1., 7., 14., 18., 19., 20. 26. i 31. ovog kodeksa.
 • za prekršaje iz ostalih tačke iz čl. 3. i 5. ovog kodeksa, kao i za sve slučajeve drugih prekršaja koji nisu obuhvaćeni ovim kodeksom, Upravni odbor će rješavati posebnim odlukama.
 • Ukoliko se dva puta u sezoni postupi suprotno obavezama iz člana 4. ovog kodeksa ugovor sa trenerom se raskida.


U slučaju prekršaja iz tačke1. stava 1. ovog člana predsjednik Upravnog odbora izriče usmenu opomenu, a kada se ponovi taj prekršaj, kao i prvi put prekršaj sankcionisan u tački 2. istog stava Upravni odbor izriče pismenu opomenu.


 

Član 7.  

 

Ovaj kodeks stupa na snagu danom objave na zvaničnoj internet stranici Kluba i oglasnoj tabli Kluba.Predsjednik UO


Zikrija Đonko

Potpredsjednik UO


Zlatko Akšamija

Članovi UO


Đemal Čopra
Nazif Babaić
Dževad Tirak
Adnan Karić